NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Upadłość to decyzją sądu o tym, że firma lub osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań i długów.

O upadłości mówimy więc, gdy sąd upadłościowy stwierdza, że dany konsument zarabia zbyt mało, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe i spłacić jednocześnie wszelkie zobowiązania. Sama definicja co to jest upadłość w polskim prawie funkcjonuje od 2009 roku, a sama ustawa upadłościowa była nowelizowana już dwa razy. Ostatnie zmiany w prawie upadłościowym nastąpiły w 2020 roku.

Nie wchodząc mocno w definicje prawnicze, można powiedzieć, że każdy człowiek od momentu urodzenia nabywa zdolność do czynności prawnych. Może więc swobodnie dysponować swoimi prawami i np. zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania. To sprawia, że każdy człowiek jest osoba fizyczną. Osoba fizyczna może sama prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Osoba prawna (w uproszczeniu) to połączenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. Do połączenia dochodzi w momencie wpisania do określonego rejestru i wtedy osoba prawna nabiera zdolności prawnej i zdolność do działań prawnych.

Sam wniosek i proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej został znacznie uproszczony po nowelizacji w 2020 roku. Zachęcamy do skorzystania z naszego kreatora wniosków, który znajduje się tutaj. Poniżej prezentujemy główne jego składowe, a jeśli mają Państwo szczegółowe pytania co zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu.

Wniosek musi zawierać:

  • NIP osoby ogłaszającej upadłość, jeśli miała takowy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku,
  • informację o przychodach i kosztach utrzymania w ciągu ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku
  • informację o osobach będących na utrzymaniu dłużnika w ciągu 6 ostatnich miesięcy
  • informacje o czynnościach prawnych wobec posiadanych nieruchomości, akcji lub udziałach (np. o zbyciu, zakupie lub darowiznach) które zaszły w ciągu 12 ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku
  • informacje o czynnościach prawnych wobec ruchomości lub wierzytelności o wartości powyżej 10 000 zł., które zaszły w ciągu 12 ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku,
  • poświadczenie prawdziwości zgłaszanych danych.

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania co do wniosku, zapraszamy do kontaktu.

Pytanie o to, jak można złożyć wniosek o upadłość pada bardzo często na wszelkich forach lub grupach. Tymczasem proces został bardzo uproszczony od 2020 roku. Należy wypełnić odpowiedni wniosek, złożyć go do właściwego sądu i wnieść opłatę 30 złotych.

Sam wniosek można przygotować dzięki naszemu internetowemu kreatorowi, który znajduje się tutaj. Można także zwrócić się do nas o doradztwo jak złożyć wniosek o upadłość. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że przychody z tytułu wykonywanej pracy podlegają egzekucji do 50%.

Syndyk musi przy tym pozostawić dłużnikowi co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku. Emerytura i renta podlega egzekucji w wysokości do 1/4 kwoty. Przy tym dłużnikowi nie może pozostać mniej niż połowa najniższej krajowej emerytury lub renty. Syndyk nie może przejąć też świadczenia 500+, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, wychowawczych czy pochodzących z pomocy społecznej.

Samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest końcem, a raczej początkiem oddłużania. Plusem takiego ogłoszenia jest zawieszenie i umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Także wierzyciele nie będą mogli już wszczynać nowych egzekucji komorniczych.

Kolejna pozytywna zmianą będzie zaprzestanie naliczania odsetek od istniejących długów. Miejsce komornika zajmie syndyk, który będzie chciał ustalić istniejący majątek, a następnie go spieniężyć. Następnie sąd ustali plan spłaty wierzycieli (więcej informacji o planie znajdziesz tutaj) biorąc pod uwagę potrzeby życiowe ogłaszającego upadłość. Od tego momentu dłużnik odzyskuje prawo do swojego pozostałego majątku. Po prawidłowym wykonaniu planu spłaty, reszta zobowiązań zostanie umorzona. Tak więc maksymalnie po trzech latach od postanowienia sądu, można zacząć żyć i pracować z „czystą kartą”.

Pamiętać jednak należy o tym, że jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość, to automatycznie między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Do tego majątek wspólny wejdzie do masy upadłościowej.

Syndyk zarządza masą upadłościową i jego głównym zadaniem jest spieniężenie majątku dłużnika, aby uzyskać pieniądze na spłatę wierzycieli. Nie może jednak dysponować majątkiem wyłączonym spod egzekucji lub przedmiotami niezbędnymi dla dłużnika.. Przykładem może tu być np. odzież lub narzędzia (także laptop) niezbędne do wykonywania zawodu lub elementy wyposażenia mieszkania.

Plan spłaty to drugi etap upadłości konsumenckiej. Następuje on po tym, jak masa upadłościowa została w całości wyprzedana, a uzyskane pieniądze zostały podzielone wśród wierzycieli. Sąd zbiera informację oraz ustala plan spłaty, który zawiera miesięczną kwotę wpłat dłużnika oraz czas przez jaki dług będzie spłacany. Plan taki nie powinien trwać dłużej niż 36 miesięcy, czyli trzy lata.

Miesięczne kwoty dostosowane są do możliwości finansowych osoby ogłaszającej upadłość. Jeżeli jakaś część zobowiązania nie może być pokryta przez dłużnika, sąd zdecyduje się na umorzenie. Po zmianach w ustawie upadłościowej w 2020 roku, w sytuacji gdy upadły świadomie pogorszył swoja sytuację lub wykazał się rażącym niedbalstwem, plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Co więcej, gdy sąd umorzy zobowiązania, ale uzna, że niezdolność do spłaty nie ma charakteru ciągłego, może „zawiesić” dłużnika na 5 lat. Podczas tego okresu musi on np. składać sprawozdania o swojej sytuacji finansowej. Na tej podstawie umorzenie może ulec „odwieszeniu” i sąd może ustalić nowy plan spłaty choćby części zobowiązań.

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli głównym powodem upadłości jest po prostu niewypłacalność dłużnika. To sytuacja, gdy osoba ogłasza upadłość konsumencką bo nie może spłacić swoich długów. Mogą wystąpić jeszcze inne przesłanki, ale te sąd bada je na późniejszym etapie.

Jedyny koszt jaki ponosi się z tytułu ogłoszenia upadłości (po za oczywiście spłatą zobowiązań) to 30 złotych za złożenie w sądzie wniosku o upadłość. W przypadku skorzystania z pełnomocnika lub radcy prawnego doliczyć należy 17 zł. opłaty skarbowej. Skorzystanie z fachowej pomocy nie jest obowiązkowe, jednak warto skorzystać z takiej pomocy choćby po to aby prawidłowo wypełnić wniosek (zachęcamy do skorzystania z naszego kreatora, który znajduje się tu). Trzeba liczyć się także z kosztami postępowania sądowego, które mogą być czasowo lub bezterminowo umorzone.

Działalność komornicza oczywiście może być zaskarżona. Często jednak osoby zadłużone boja się to robić lub nie wiedzą jak to zrobić. Zaskarżyć można zarówno samo działanie komornika jak i czynności, które zaniechał. Co ciekawe, samą skargę składa się do sądu rejonowego właściwego dla siedziby komornika, ale za pośrednictwem samego zaskarżanego komornika. Dokument taki może złożyć każda osoba, w odczuciu której prawa zostały naruszone.

Po odrzuceniu wniosku o upadłość należy odczekać minimum 10 lat, aby go ponownie złożyć. Co prawda istnieją okoliczności, gdy ten okres może ulec skróceniu (np. pogorszenie się sytuacji zdrowotnej zadłużonego), jednak warto przyłożyć się do samego wniosku już za pierwszym razem. W tym może pomóc nasz kreator wniosków lub można się wesprzeć poradą naszych doradców.

Zapraszamy więc do niezobowiązującego kontaktu.

WPISY BLOGOWE